Výsledok výjazdového 97. rokovania vlády

Výsledok výjazdového 97. rokovania vlády

Mesto Sabinov získalo 80 000€ na rekonštrukciu hľadiska a podlahy kinosály digitálneho kina Torysa, ďalších 80 000€ na rekonštrukciu atletickej dráhy pri Základnej škole na ulici Komenského a 50 000€ na vybudovanie vyhliadkovej veže nad Švabľovkou.

Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov


I. Základné informácie

Dátum schválenia AP vládou 22. august 2016

Dátum schválenia dodatku č.1 k AP 17. január 2018

Predpokladaný rozpočet 84 mil. €, z toho EŠIF 42 mil. €, RP 3,84 mil. €


Cieľ AP do roku 2020 1 115

Počet vytvorených pracovných miest k 5. 3. 2018 762

Miera nezamestnanosti k 31. 12. 2015 20,63 %

Miera nezamestnanosti k 31. 12. 2017 12,20 %

Pokles miery nezamestnanosti k 31. 12. 2017 v okrese 6,49 %

Pokles miery nezamestnanosti k 31. 12. 2017 na Slovensku 4,69 %


Regionálny príspevok 2016-2018

Celkový rozpočet RP 2 200 000 € 100 %

Žiadosti o RP predložené 26 1 146 571 € 52 %

Z toho zazmluvnené 15 537 157 € 24 %

Z toho čerpané 182 711 € 8 %II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov


Č.O.

Názov opatrenia

Celková suma

EŠIF

RP

Plánované

Zazmluvnené

Plánované

Zazmluvnené

A.1.

Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania a kooperačných štruktúr okresu, podpora vzniku podnikateľských klastrov

0

0

0

0

0

A.2.1.

Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja (CMRR)

1 500 000

50 000

0

430 000

66 110

A.2.2.

Vytvorenie a aktivity pracovného inkubátora, koučovania a mentoringu

275 000

145 000

0

110 000

0

B.1.1.

Vybudovanie hlavných 2 tréningových centier vzdelávania v Sabinove a v Lipanoch

250 000

150 000

0

100 000

0

B.1.2.

Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania (podľa zámerov a pokrytia študijných a učebných odborov)

800 000

570 000

0

200 000

0

B.2.1.

Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ

3 400 000

3 400 000

4 196 116

0

0

B.2.2.

Vytvorenie centra poradenstva a služieb zamestnanosti

0

0

0

0

0

B.3.1.

Podpora investícií do predprimárneho vzdelávania

2 125 000

1 878 000

2 174 447

150 000

134 220

B.3.2.

Podpora investícií do primárneho vzdelávania

2 000 000

360 000

453 870

140 000

20 000

C.1.1.

Podpora podnikateľských projektov v priemysle a službách

10 582 000

4 380 000

2 437 887

10 000

0

C.1.2.

Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie priemyselných areálov, objektov a plôch v lokalitách okresu Sabinov pre zvýšenie atraktívnosti pre investorov

1 760 000

1 443 000

0

115 000

5 000

C.1.3.

Založenie podnikateľského subjektu zabezpečujúceho funkciu odbytového združenia regionálnych produktov vo všetkých podporovaných odvetviach v Akčnom pláne

150 000

75 000

0

75 000

0

C.1.4.

Podpora výskumných a vývojových aktivít zameraných na farmaceutický priemysel

3 000 000

1 425 000

6 112 058

75 000

0

C.2.1.

Podpora podnikateľských projektov v rastlinnej výrobe

3 350 000

2 180 000

138 855

70 000

0

C.2.2.

Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských projektov v živočíšnej výrobe

2 470 000

1 720 000

842 539

0

0

C.2.3.

Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských projektoch v oblasti lesného hospodárstva

1 100 000

860 000

439 683


0

0

C.2.4.

Podpora podnikateľských projektov v oblasti sadovníctva a ovocinárstva

1 800 000

1 450 000

0

50 000

0

C.3

Pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky zameraných na verejno-prospešné práce a stavebné, resp. výrobné činnosti a služby

3 550 000

2 355 000

0

705 000

0

D.1.

Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek pre aktívnych občanov

7 255 000

4 035 000

0

0

0

D.2.1.

Projektová dokumentácia pre technickú infraštruktúru súvisiaca s výstavbou nájomných bytov v okrese Sabinov

100 000

0

0

0

0

D.2.2.

Infraštruktúra v obciach okresu Sabinov

2 970 000

950 000

10 958

0

0

D.3.1.

Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na území okresu Sabinov

4 110 000

1 385 000

1 356 1656

495 000

195 000

D.3.2.

Zvýšenie kapacít zdravotníckych zariadení a dostupnosť zdravotných služieb na území okresu Sabinov

4 000 000

3 200 000

0

80 000

0

D.4.1.

Centrá integrovaných verejných služieb – spoločné úradovne

350 000

350 000

0

0

0

D.4.2.

Podpora triedenia a zhodnocovania odpadov, zefektívnenie odpadového hospodárstva a miestnej energetiky

3 000 000

1 500 000

2 921 395

40 000

0

D.5.1.

Výstavba mostu Ľutina

190 000

0

0

0

0

D.5.2.

Integrovaný dopravný systém – plán udržateľnej mobility

1 850 000

990 000

0

635 000

126 877

D.5.3.

Environmentálna infraštruktúra a adaptačné opatrenia zmeny klímy s preferovaným využitím lokálnej pracovnej sily

5 100 000

2 650 000

0

30 000

0

E.1.1.

Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón

11 450 000

1 480 000

0

155 000

0

E.1.2.

Riešenie sezónnosti v cestovnom ruchu ako šanca na udržateľné pracovné miesta

3 100 000

1 550 000

0

65 000

0

E.2.

Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese

2 400 000

1 200 000

1 213 589

110 000

0

Spolu

83 987 000

41 731 000

22 297 560

3 840 000

547 207
III. Úlohy z uznesenia vlády SR č. 350 zo dňa 22. 8. 2016 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov

Úrad vlády SR

B.2 „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 3 840 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, z toho 500 000 eur v roku 2016, 850 000 eur v roku 2017, 850 000 eur v roku 2018, 850 000 eur v roku 2019 a 790 000 eur v roku 2020“ – v plnení


Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3 „pokračovať v príprave obchvatu Sabinova na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“ –

Odpočet Ministerstva dopravy a výstavby SR

Zo štúdie realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“, ktorá bola dodaná objednávateľovi Slovenskej správe ciest v druhej polovici mesiaca november 2017 vyšla opodstatnenosť realizácie obchvatu mesta Sabinov. V súčasnosti je ukončená projektová príprava ochvatu a prebieha majetkovoprávne vysporiadanie, ktorého ukončenie je podmienené zabezpečením dostatočných finančných zdrojov pre Slovenskú správu ciest v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Ministerstvo financií SR

B.4 „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov“ – splnené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

B.5 „pripraviť legislatívnu úpravu, umožňujúcu bezodplatný prevod (darovanie) potravín po dátume minimálnej trvanlivosti konečným spotrebiteľom prostredníctvom subjektov vykonávajúcich charitatívnu činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb“ – splnené12Príloha č. 1 Stav podaných žiadostí a čerpania RP za okres Sabinov k 27. 3. 2018


Č. žiadosti

Žiadateľ

Účel Regionálneho príspevku

Žiadaná suma

Zazmluvnená suma

Poskytnutá suma

Poznámka


018/2016/SB

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja, n.o

Zriadenie a podpora činnosti centra podpory regionálneho rozvoja

66 110

66 110

58 883

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 19.9.2017


078/2016/SB

Obec Uzovce

Výstavba budovy materskej školy – vypracovanie projektovej dokumentácie

4 290

4 290

4 290

Zmluva o poskytnutí RP
účinná od 18.5.2017


091/2016/SB

Mesto Lipany

Rozšírenie kapacity materskej školy výstavbou novej budovy - vypracovanie projektovej dokumentácie

20 000

20 000

9 950

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.7.2017


096/2016/SB

Obec Červenica pri Sabinove

Rozšírenie kapacity materskej školy výstavbou novej budovy - vypracovanie projektovej dokumentácie

9 500

9 500

9 500

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.7.2017


097/2016/SB

Obec Krivany

Rozšírenie kapacity materskej školy rekonštrukciou staršej budovy - vypracovanie projektovej dokumentácie

4 790

4 790

4 790

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 5.7.2017


098/2016/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Výstavba Domova sociálnych služieb

45 000

45 000

0

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 31.10.2017


099/2016/SB

Obec Torysa

Rozšírenie kapacity materskej školy rekonštrukciou staršej budovy - vypracovanie projektovej dokumentácie

10 000

10 000

3 963

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 3.6.2017


025/2017/SB

Obec Ražňany

Spracovanie projektovej dokumentácie

6 960

6 960

6 960

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.6.2017


026/2017/SB

Mesto Sabinov

Výstavba budovy materskej školy – vypracovanie projektovej dokumentácie

13 680

13 680

13 680

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 27.7.2017


027/2017/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Materiálno technické dovybavenie novej materskej školy v osade

25 000

25 000

24 816

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 9.8.2017


039/2017/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Rekonštrukcia infraštruktúry: mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi pre zvýšenie atraktívnosti územia pre investorov

5 000

5 000

5 000

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 10.11.2017


040/2017/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Výstavba budovy materskej školy – vypracovanie projektovej dokumentácie a dovybavenie knižnice

20 000

20 000

19 979

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 4.8.2017


058/2017/SB

Obec Kamenica

Vybudovanie Domu pre Seniorov v obci Kamenica

150 000

150 000

20 900

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 25.11.2017


060/2017/SB

Mesto Lipany

Výstavba cyklochodníka v Meste Lipany v dĺžke 1 090,94 m

126 877

126 877

0

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 24.1.2018


065/2017/SB

Obec Červenica pri Sabinove

Výstavba novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove

40 000

40 000

0

Zmluva o poskytnutí RP účinná od 15.12.2017


090/2016/SB

Mesto Lipany

Zriadenie subjektu sociálnej ekonomiky

140 000

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


092/2016/SB

Mesto Sabinov

Vybudovanie tréningového centra - rekonštrukcia budovy

20 000

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


094/2016/SB

Mesto Sabinov

Rekonštrukcia mestského kultúrneho a spoločenského strediska na bezbariérový prístup

86 648

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


095/2016/SB

Mesto Lipany

Výstavba autokempingu - vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravné práce

23 400

0

0

Žiadosť o RP na posúdení u koordinátora pomoci


102/2016/SB

Spojená škola Sabinov

Vybudovanie regionálneho centra vzdelávania - nákup vybavenia

35 000

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


036/2017/SB

Mesto Sabinov

Výstavba cyklochodníka Sabinov - Drienica, podpora CR, nemotorová doprava

150 000

0

0

Prebieha aktualizácia stavebného povolenia


080/2017/SB

Obec Brezovica

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciou kaštieľa – kúrie rodu Berzewiczyovcov v obci Brezovica

10 000

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


086/2017/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Revitalizáciou zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves - príprava, realizácia a spracovanie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“ a technické dovybavenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

12 000

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


087/2017/SB

Národné Centrum Sclerosis Multiplex, n.o.

Výdavky na realizáciu verejného obstarávania pre výstavbu Národného centra sclerosis multiplex.

2 500

0

0

Žiadosť o RP na prepracovaní u žiadateľa


010/2018/SB

Obec Pečovská Nová Ves

Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku v obci Pečovská Nová Ves".

8 000

0

0

Žiadosť o RP v procese posudzovania ÚV SR


018/2018/SB

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja, n.o.

Zriadenie a podpora činnosti centra podpory regionálneho rozvoja

259 977

0

0

Pripravuje sa zmluva o poskytnutí RP


Spolu

1 294 732

547 207

182 711Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF


Č.O.

Názov projektu

Názov subjektu

Dátum účinnosti zmluvy

Výška zmluvy

B.2.1.

Aktívne opatrenia trhu práce

UPSVR SR

01.09.2016

4 196 115,72

B.3.1.

Rekonštrukcia objektu, zvýšenie kapacity a úprava areálu MŠ v obci Krivany

Obec Krivany

9.12.2017

129 264,76

B.3.1.

Rekonštrukcia priestorov, areálu a zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa

Obec Torysa

9.12.2017

142 307,23

B.3.1.

Výstavba nového objektu materskej škôlky v obci Ražňany

Obec Ražňany

14.12.2017

201 445,22

B.3.1.

Výstavba materskej školy v obci Uzovce

Obec Uzovce

12.12.2017

140 610,00

B.3.1.

Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22

Obec Pečovská Nová Ves

19.4.2017

324 628,92

B.3.1.

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice

Obec Jarovnice

23.1.2018

651 190,94

B.3.1.

Výstavba MŠ na ulici Kpt. Nálepku, Lipany

Mesto Lipany

5.1.2018

584 999,60

B.3.2.

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Brezovica

Základná škola s materskou školou Brezovica

30.11.2017

146 430,00

B.3.2.

Veľká pomoc malým

Súkromná základná škola

30.11.2017

62 280,00

B.3.2.

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove

Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov

9.12.2017

36 180,00

B.3.2.

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých žiakov v Rožkovanoch

Základná škola s materskou školou Rožkovany 190

30.11.2017

36 180,00

B.3.2.

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Uzovské Pekľany

Základná škola Uzovské Pekľany

1.2.2018

58 680,00

B.3.2.

Všetci môžeme byť úspešní

Cirkevná základná škola sv.Jána Krstiteľa

14.2.2018

114 120,00

C.1.1.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice

H + EKO, spol. s r.o., Košice

12.7.2017

258 200,00

C.1.1.

Modernizácia procesu výroby a priemyselného parku v spoločnosti UNISTROJ FG, s.r.o.

UNISTROJ FG, s.r.o.

20.7.2017

249 800,00

C.1.1.

Modernizácia procesu výroby a priemyselného parku v spoločnosti UNISTROJ FG, s.r.o.

UNISTROJ FG, s.r.o.

26.1.2018

311 783,99

C.1.1.

Technológia pre reklamnú tlačiarenskú produkciu

RAVENS AD s.r.o.

21.2.2018

183 001,44

C.1.1.

Inovácia v spoločnosti

Global Industry Solution, s. r. o.

9.2.2018

296 617,00

C.1.1.

Inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných prvkov

Reawood s.r.o.

21.2.2018

266 400,00

C.1.1.

Nákup inovatívnych technológií pre výrobu nových produktov v spoločnosti ČECHOVO, s.r.o.

ČECHOVO, s. r. o.

16.2.2018

249 142,30

C.1.1.

Rast inovačných kapacít JK Slovakia, s.r.o.

JK Slovakia s.r.o.

22.2.2018

356 276,46

C.1.1.

Podpora na začatie a rozvoj podnikania - Ing. Mária Sontágová Kandráčová

Ing. Mária Sontágová Kandráčová

21.2.2018

266 666,00

C.1.4.

Infúzne roztoky - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

IMUNA PHARM, a.s.

4.1.2018

6 112 058,00

C.2.1.

Pozberová úprava sóje v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Jarovniciach

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

19.06.2017

99 798,88

C.2.1.

Inovácia výrobného procesu Pekáreň pod baštou

Branislav Pribuľa - Pekáreň pod Baštou

14.06.2017

39 056,40

C.2.2.

Výstavba objektu pre živočíšnu výrobu a nákup poľnohospodárskej techniky

Ing. Milan Varga - Farma "KOVA"

21.06.2017

59 047,70

C.2.2.

Nákup poľnohospodárskej techniky

Ing. Peter Angelovič

30.06.2017

31 800,00

C.2.2.

Rekonštrukcia Kravína

Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o.

04.07.2017

79 994,79

C.2.2.

Rekonštrukcia maštale

AGRO družstvo Lipany

28.06.2017

59 989,90

C.2.2.

Rekonštrukcia objektov pre chov HD

Marek Sčislák

30.06.2017

74 004,13

C.2.2.

Investície na farme v Bodovciach

Anna Miščíková

03.07.2017

32 000,00

C.2.2.

Nákup poľnohospodárskej techniky

Bartolomej Smetana

04.07.2017

55 196,00

C.2.2.

Rekonštrukcia farmy Kamenica

Martina Angelovičová

26.07.2017

59 817,17

C.2.2.

Modernizácia farmy Ján Ľaš - SHR

Ján Ľaš - SHR

06.11.2017

15 959,89

C.2.2.

Rekonštrukcia kravína na hospodárskom dvore Rožkovany

MARDUŇA s.r.o.

12.10.2016

74 729,32

C.2.2.

Včelia farma Krivany

Mgr. Patrícia Karabášová

16.06.2016

50 000,00

C.2.2.

Včela z východu

Ing. Igor Štvarták

12.08.2017

50 000,00

C.2.2.

"Dvor Dianaa"

Agáta Baňasová

12.08.2017

50 000,00

C.2.2.

Ekologický chov včiel s produkciou včelích produktov a podpora udržania ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín

Bc. Ján Trojanovič

19.08.2017

50 000,00

C.2.2.

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Michal Gallovič

Michal Gallovič

24.08.2017

50 000,00

C.2.2.

Alexandra Balčáková - SHR

Alexandra Balčáková

24.08.2017

50 000,00

C.2.3.

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu

Home Wood s.r.o.

21.2.2018

170 386,67

C.2.3.

Rekonštrukcia lesných odvozných ciest pre Mestské lesy Sabinov

Mestské lesy Sabinov, s.r.o.

13.09.2017

269 296,14

D.2.2

Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa

Obec Torysa

24.2.2018

10 958,20

D.3.1.

Miestna občianska poriadková služba v obci Jarovnice

Obec Jarovnice

14.11.2017

201 610,80

D.3.1.

Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov

Obec Nižný Slavkov

14.11.2017

75 604,04

D.3.1.

Rómske hliadky v prostredí MRK – mesto Lipany

Mesto Lipany

4.11.2017

201 610,80

D.3.1.

Miestna občianska poriadková služba v obci Olejníkov

Obec Olejníkov

21.11.2017

100 804,32

D.3.1.

Miestna poriadková služba v obci Krivany

Obec Krivany

23.11.2017

75 603,24

D.3.1.

Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany

Obec Ostrovany

21.11.2017

201 610,80

D.3.1.

Lipany - Komunitné centrum

Mesto Lipany

29.6.2017

256 901,28

D.3.1.

Komunitné centrum v obci Ražňany

Obec Ražňany

15.8.2017

242 419,78

D.4.2.

Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie energetickej náročnosti

Spojená škola, Stredná odborná škola a Obchodná akadémia

7.7.2016

625 441,71

D.4.2.

Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov

Obec Dubovica

22.4.2017

532 401,51

D.4.2.

Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany

Obec Ražňany

4.3.2017

217 370,32

D.4.2.

Zmena spôsobu vykurovania budovy Nižný Slavkov

Obec Nižný Slavkov

22.4.2017

296 424,93

D.4.2.

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma

Obec Poloma

9.2.2017

318 809,46

D.4.2.

Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní v systéme CZT v Sabinove

Sabyt, s.r.o.

16.1.2018

521 233,71

D.4.2.

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Obec Rožkovany

23.8.2017

274 279,78

D.4.2.

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany

Obec Ražňany

16.8.2017

109 939,68

D.4.2.

Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves

23.8.2017

25 494,02

E.2.

Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sabinove

Mesto Sabinov

10.3.2017

1 213 558,69

Spolu
22 297 560


*V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na info@sabinov.online

Zaradenie : Samospráva
Za obsah článku zodpovedá autor: Redakcia Sabinov.online
Autor: Redakcia Sabinov.online

Prevádzkovateľ portálu sabinov.online. Výroba a vývoj mobilných aplikácií a web stránok

Autor článku:

Redakcia Sabinov.online
Štvrtok 05.04. / 2018

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.