Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky portálu Sabinov.online

Článok 1 – Základné pojmy

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú základné pojmy použité vo význame:

Spoločnosť: WEBData s.r.o., SÍDLO: Nezabudova 824/14 083 01 Sabinov, IČO: 44749805

Spoločnosť WEBData (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby podľa týchto všeobecných podmienok vlastným menom a na vlastné náklady a nie je za týmto účelom združená v podnikateľskom zoskupení či združení s inými právnickými či fyzickými osobami.

Spoločnosť vlastní a prevádzkuje okresný informačný portál SABINOV.ONLINE, ktorý je zameraný na prezentácie v hlavných kategóriách: Spravodajstvo, Kultúra, Šport, Služby, Biznis, Cirkev. Portál prináša informácie regionálneho charakteru, obsahuje články, oznamy, fotogalérie, pozvánky, informácie o aktuálnom dianí v okrese a prináša informácie o organizovaných podujatiach.

Adresát ponuky: fyzická či právnická osoba, ktorej je ponuka Spoločnosti adresovaná.

CMS systém: webová aplikácia na správu obsahu

Klient: adresát ponuky, ktorý úkonom zaplatenia prvej platby potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom ponuky, v plnom rozsahu jej porozumel a to vrátane ich zmluvných podmienok a túto ponuku svojou slobodnou vôľou akceptuje s úmyslom uzavrieť so Spoločnosťou Zmluvu o poskytnutí Služieb.

Služba a poskytnuté plnenie: Zaistenie umiestnenia prezentácie, inzercie a reklamy v zozname definovaných objektov a subjektov, publikovaných na stránkach www.sabinov.online prostredníctvom CMS systému, ktorý je prevádzkovaný, spravovaný a je výlučným vlastníctvom zmluvného partnera Spoločnosti.

Ostatné pojmy sú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach použité buď tak, ako sú vymedzené v texte Zmluvy alebo v bežnom význame používanom v obchodnom styku v obore.

Článok 2 – Platnosť, trvanie a zrušenie Zmluvy

2.1. Táto ponuka obsahujúca výzvu k prvej platbe je obchodnou ponukou Spoločnosti na poskytovanie Služieb a návrhom na uzavretie inominátnej zmluvy o poskytovaní služieb publikovania textových a grafických materiálov podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, ktorej obsah je uvedený v ďalších ustanoveniach (ďalej len „Zmluva“). Adresát ponuky má možnosť návrh na uzatvorenie Zmluvy slobodne akceptovať uhradením platby podľa ponuky za prvé tri mesiace platnosti Zmluvy (ďalej len „prvá platba“) alebo ponuku Spoločnosti neakceptovať. Zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom bude považovaná v súlade s § 275 odst. 4 Obchodného zákonníka za uzatvorenú uhradením prvej platby zo strany Klienta na účet Spoločnosti s tým, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom pripísania čiastky prvej platby na účet Spoločnosti.

2.2. Zmluva bude uzatváraná na dobu 12 mesiacov odo dňa navrhnutého fakturačného obdobia s tým, že po uplynutí doby platnosti bude bez ďalšieho predĺženia predĺžená na dobu ďalších 12 mesiacov v prípade, že niektorá zo zmluvných strán predĺženie Zmluvy nezruší písomným oznámením druhej strane najneskôr mesiac pred uplynutím platnosti Zmluvy. Vo volebnom roku, pri komunálnych voľbách najneskôr 45 dní pred uplynutím platnosti Zmluvy.

2.3. Cena za poskytnutie Služieb za obdobie 12 mesiacov je stanovená Spoločnosťou a je zakomponovaná v Zálohovej faktúre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Ponuky. Po úhrade Zálohovej faktúry sa Adresát ponuky stáva Klientom a Spoločnosť mu vyúčtuje predmetnú Službu faktúrou s náležitosťami daňového dokladu.
V prípade predĺženia Zmluvy o ďalších 12 mesiacov podľa bodu 2.2. zostáva dojednaná cena Služieb v platnosti a bude Klientom uhrádzaná opäť, a to na základe riadnych faktúr Spoločnosti vystavených pred daným ročným obdobím.
V prípade, že platné identifikačné údaje Klienta sú odlišné od údajov na predloženej ponuke, je tento povinný e-mailom či písomne oznámiť zmenu svojich fakturačných údajov do 10 dní od akceptácie ponuky, v opačnom prípade je zmluvnými stranami údaj o Klientovi a jeho adrese považovaný za požiadavku Klienta na znenie zaisťovanej prezentácie, pričom pre identifikáciu Klienta, ako zmluvnej strany, je rozhodujúci úkon platby ako majiteľa účtu.

2.4. Klient môže od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť písomným oznámením, ktoré musí byť vykonané do ôsmich kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy a doporučeným listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti s uvedením plnej identifikácie Klienta, variabilného symbolu a dňa prevedenia platby. V prípade platného písomného odstúpenia od Zmluvy, ktoré obsahuje vyššie uvedené náležitosti, je Spoločnosť povinná vrátiť prvú platbu uskutočnenú Klientom do 20 dní od dňa doručenia oznámenia Klienta o odstúpení od Zmluvy.

Článok 3 – Pôsobnosť a použitie všeobecných obchodných podmienok

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

3.2. Odlišná úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom je možná len na základe dohody oboch zmluvných strán vykonanej písomnou formou.

Článok 4 – Povinnosti spoločnosti

4.1. Spoločnosť bude poskytovať svoje Služby v súlade s obchodnými zvyklosťami a štandardami v odbore vrátane opatrení zameraných na predchádzanie chýb v CMS systéme a jeho zlyhania. Za zlyhanie CMS systému bude pre účely tejto Zmluvy považovaná nedostupnosť informácií zo systému s výnimkou nedostupnosti informácií v dôsledku obvyklej údržby CMS systému po dobu jej realizácie. Spoločnosť bude u tretej osoby zaisťovať zvýraznený preferenčný režim voči svojim Klientom oproti tretím osobám a subjektom, ktorí nie sú klientami a to za podmienok stanovených touto Zmluvou a v rozsahu prístupnom právnymi predpismi.

4.2. Spoločnosť vzhľadom k možnostiam použitých technologických postupov nezaručuje Klientom trvalú funkčnosť CMS systému a tým i nepretržité poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy. Spoločnosť v prípade zlyhania CMS systému či prerušenia poskytovania Služieb je povinná prijať a realizovať všetky opatrenia voči svojim zmluvným partnerom k obnoveniu funkčnosti systému a poskytovaniu Služieb, ktoré je možné spravodlivo požadovať, pričom je plne zodpovedná za zaistenie nápravy u týchto tretích osôb. Spoločnosť môže dočasne prerušiť svoje Služby, ale nie na dlhšie ako 2 pracovné dni, pre obnovu svojich služieb a to bez dohody a nie na náklady klienta.

4.3. Spoločnosť môže odmietnuť akýkoľvek textový a grafický materiál, ktorý by mohla poškodiť jej dobré meno alebo odporuje zákonu a to i v prípade, že by škoda nebola ekonomicky vyjadriteľná. V tomto prípade Spoločnosť informuje Klienta a vráti mu zaplatenú sumu.

Článok 5 – Povinnosti klienta

5.1. Klient zodpovedá za to, že dáta a údaje ním uvedené v textových a grafických materiáloch sú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä prepisy o ochranných známkach a patentoch a žiadnou časťou publikovaných grafických a textových materiálov nebude zasahované do práv tretej osoby k ochrannej známke či patentu či iných práv tretej osoby k duševnému vlastníctvu. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek zásah zverejnených materiálov do práv tretích osôb a túto zodpovednosť nesie v celom rozsahu Klient.

5.2. Klient je povinný poskytnúť Spoločnosti podklady pre ponuku tak, aby mohla riadne a včas zhotoviť ponuku v súlade so Zmluvou. Klient zodpovedá v celom rozsahu za akékoľvek chyby či rozpory v dodaných podkladoch a materiáloch.

Článok 6 – Zodpovednosť za porušenie povinností

6.1. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Klientovi alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním chybných, nepresných či neúplných údajov pre spracovanie textových a grafických materiálov a realizáciu Služieb ani za stratu, škodu či ušlý zisk či zmarené uložené dáta či stratu dát.

6.2. V prípade, že Spoločnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a uzatvorenej Zmluvy zodpovedá za škodu, je jej vyššie limitovaná výška realizovanej platby zo strany Klienta.

Článok 7 – Rozhodné právo

7.1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia slovenskými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami z.č. 513/1991 SB., Obchodný zákonník v platnom znení.

7.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Regionálnym Rozhodcovským Súdom podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu a toto bude pre strany záväzné.

7.3. Spoločnosť a Klient prehlasujú, že si starostlivo prečítali túto ponuku, plne rozumeli jej obsahu, jej obsah považujú za zrozumiteľný, určitý a že dôkazom slobodnej vôle oboch strán vstúpiť do zmluvného vzťahu je predloženie ponuky zo strany Spoločnosti a akceptácia tejto ponuky zo strany Klienta prevedením úhrady.

7.4. Táto ponuka v žiadnom prípade nie je ponukou k prezentácii osloveného subjektu v akomkoľvek tlačenej podobe. Spoločnosť nie je v akomkoľvek združení, zmluvnom alebo faktickom vzťahu s akýmkoľvek konkurentom na trhu v Slovenskej republike.

Táto listina nie je daňovým dokladom, ale ponukou k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Neuhrádzajte prosím, bez dôkladného prečítania všeobecných obchodných podmienok.

Spoločnosť WEBData s.r.o.