Zasadnutie MsZ Sabinov

Zasadnutie MsZ Sabinov

Dňa 21. marca 2019 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční vo veľkej zasadačke zasadnutie Mestského zastupiteľstva s týmto programom:

Prevzaté z www.sabinov.sk

01. Otvorenie
02. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
03. Správa o výsledkoch kontrol
04. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
05. Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018
06. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019
07. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
08. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka
09. Návrh na zmenu členov stálych komisii Mestského zastupiteľstva v Sabinove
10. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove
11. Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta
12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove
13. Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných CVČ
14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta
15. Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov a diskusia
18. Záver


Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na tip@sabinov.online

Zaradenie : Samospráva
Za obsah článku zodpovedá autor: MSÚ Sabinov
Autor: MSÚ Sabinov

Autor článku:

MSÚ Sabinov
Štvrtok 14.03. / 2019

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.