Oznamy a správy z regiónu

Najnovšie krátke správy

Oznam VPS Sabinov
 

Oznam VPS Sabinov

vložené: 22.04.2022

Vykonávanie administratívnych činností spojených s vybavovaním pohrebov a platieb za hrobové miesta je na adrese:

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o.
Hollého 35
083 01 Sabinov
Kontakt:
0905 352 309
0905 855 308

Oznam knižnice v MsKS
 

Oznam knižnice v MsKS

vložené: 13.05.2020

Oznam Sabinovskej knižnice: otvorená bude od zajtra 14.5.2020 v časoch :
Po, Št: 9.00 - 13.00
St, Pia: 13.00 -17.00
Tešíme sa na Vašu návštevu. Mária Janigová, MsKs Sabinov

Medzinárodný hudobný festival
 

Medzinárodný hudobný festival

vložené: 04.06.2019

Pozývame Vás na 2. ročník na medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA - SAROSSIENSI, ktorý sa bude konať 8.6.2019 (sobota) o 20:00 v Rímsko - katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa. Program na plagáte.

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, LV č. 4161:

vložené: 03.06.2019

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov, LV č. 4161: pozemok p. č. 2311/10 ostatná plocha o výmere 987 m2, ktorý sa nachádza na Ul. Ovocinárskej v Sabinove v blízkosti areálu skladu CO okresného úradu.

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 • cena prenájmu min. 0,13 €/m2/rok - pre fyzické osoby nepodnikateľov,
 • cena prenájmu min. 0,90 €/m2/rok - pre právnické osoby podnikateľov,
 • doba nájmu do 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy,
 • predloženie zámeru využívania prenajatej plochy pre fyzické osoby nepodnikateľov,
 • predloženie podnikateľského zámeru prenajatej plochy pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Ďalšie podmienky súťaže:

 • Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov.
 • Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynuƟ a termínu určeného na podávanie návrhov.
 • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku.
 • Vytýčenie pozemku hradí budúci nájomca na vlastné náklady.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 13. júna 2019 (štvrtok) do 12.00 h s označením: NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – nájom Ovocinárska“ na adresu
Mestský úrad Sabinov
Námestie e slobody č. 57
083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na Mestskom úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 15.00 h, alebo telefonicky na čísle 051 / 48 80 423. Obhliadku možno dohodnúť na uvedenom telefónnom čísle v pracovných dňoch.

 

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta

vložené: 03.06.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Zálesie – LV č. 7:
- pozemok EKN p. č. 1-5107 - časť o výmere 90 m2 (tot. CKN p. č. 9/1), ktorý sa nachádza v lesnom poraste k. ú. Zálesie

Minimálne za cenu určenú Cenníkom schváleným uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 0,22 €/m2 /rok.

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – priamy prenájom Zálesie“ najneskôr v lehote do 13. júna 2019 do 12.00 h do podateľne Centra prvého kontaktu Mestského

 

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta

vložené: 03.06.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 2214:
- pozemok CKN p. č. 767/10 - časť o výmere 1,8 m2 , ktorý sa nachádza na Ul. Mieru v Sabinove.

Minimálne za cenu určenú Cenníkom schváleným uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 1,00 €/m2/rok .

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – priamy prenájom Mieru“ najneskôr v lehote do 13. júna 2019 do 12.00 h do podateľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sabinove na Námestí slobody č. 57 v Sabinove.

Výluka Sabinov - Veľký Šariš
 

Výluka Sabinov - Veľký Šariš

vložené: 23.05.2019

Dňa 27., 28., 29., 30. a 31. mája 2019 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8.10h do 13.10h medzi železničnými stanicami Veľký Šariš – Sabinov V dôsledku tejto výluky budú vlaky: 8506, 8513, 8510, 8517, 8519, 8514 v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).

 

Talentové skúšky - ZUŠ Sabinov

vložené: 09.05.2019

Pozývame záujemcov o štúdium v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 na TALENTOVÉ SKÚŠKY (zápis), ktoré sa uskutočnia od 3. júna do 7. júna 2019 v čase od 13.30 hod. do 17.00 hod.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽA MSKS

vložené: 06.05.2019

Mesto SABINOV v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu: riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove

Termín nástupu a odmeňovanie: Od 1. 7. 2019. Odmeňovanie v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Viac informácií priamo na stránkach MsKS

Nájdený psík na Generála Svododu
 

Nájdený psík na Generála Svododu

vložené: 25.04.2019

Hľadá sa majiteľ psíka na obrázku odchytený na Generála Svobodu včera o 22:00 hod. Psík je bez čipu. Ak pozná niekto majiteľa, nech kontaktuje MsP na tel č. 0948 959 159.

Nájdený psík na Ovocinárskej
 

Nájdený psík na Ovocinárskej

vložené: 25.04.2019

Psik sa našiel dnes v ranných hodinách na ul. Ovocinarskej v Sabinove. Ak pozná niekto majitela nech kontaktuje MsP na tel č. 0948 959 159.

 

Zmena prevádzkových hodín zberného dvora

vložené: 13.03.2019

Mesto Sabinov oznamuje občanom, že od 1.4.2019 dochádza k zmene prevádzkových hodín zberného dvora v areáli VPS, s.r.o. na Hollého ulici č. 35 v Sabinove:

Pondelok: 8.00 - 14.00 h
Utorok: 11.00 - 17.00 h
Streda: 8.00 - 14.00 h
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8.00 - 14.00 h
Sobota: 8.00 - 11. 00 h

Rozpis odvozu komunálneho odpadu nájdete na: TU

 

MSÚ Sabinov - Informácia o doručovaní rozhodnutí k daniam a poplatku za komunálny odpad

vložené: 13.03.2019

V zmysle § 29 zákona č. 305/2013 Z.z. bude správca dane v nasledujúcom období elektronicky doručovať právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje, k dani za užívanie verejného priestranstva a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2019.

Správca dane pripomína, že elektronicky podpísané dokumenty sa prenášajú v špecifických formátoch, ktoré si na otvorenie vyžadujú použitie špecifického softvéru. Pre správne zobrazenie doručeného dokumentu je potrebné mať nainštalovaný balíček aplikácií, ktorý obsahuje ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (eID klient) a aplikáciu pre kvalifi kovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS). Inštalačný balíček aplikácií nájdete na: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Občanom budú rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2019 doručované v elektronickej alebo v listinnej podobe. Občanom, ktorí majú elektronické schránky aktívne, budú rozhodnutia doručené výlučne v elektronickej podobe. V prípade neaktívnej elektronickej schránky správca dane, v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 Z.z., vyhotoví listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý bude následne v nadchádzajúcom období doručovaný v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku alebo povereným zamestnancom správcu dane.

Finančný odbor MsÚ, D. Surmiková

 

Jarné upratovanie

vložené: 13.03.2019

V súvislosti s príchodom jari vyzýva MESTO SABINOV občanov mesta, samosprávy pri bytových domoch, jednotlivé školy a podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, aby v rámci jarného upratovania prispeli k skrášleniu okolia svojich domov, škôl a podnikov a zároveň tým prispeli aj k celkovému skvalitneniu životného prostredia v meste.

Z tohto dôvodu budú od 23.3.2019 do 13.4.2019 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na týchto stanovištiach:

1. Sabinov Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda
2. Sabinov Ul. Pod Švabľovkou záhradkárska osada - obmena s Priemyselnou štvrťou
3. Sabinov Ul. Priemyselná štvrť, pri Jednote – obmena s Ul. Pod Švabľovkou
4. Sabinov cintorín, pri Dome smútku
5. Sabinov Ul. 17. novembra, pri útulku pre bezdomovcov
6. Sabinov Ul. 17. novembra, pri kapličke – obmena s Mudroňovou
7. Sabinov Ul. gen. Svobodu, začiatok ulice
8. Sabinov na križovatke Ulíc Jesenského a Fábryho – obmena s Novomeského
9. Sabinov Ul. Novomeského – obmena s križovatkou Jesenského a Fábryho
10. Sabinov Ul. Moyzesova, zberný biodvor na konáre
11. Sabinov Ul. Nezabudova, pri regulačke plynu
12. Sabinov Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom č. 1 a 2
13. Sabinov Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom č. 3 a 4
14. Sabinov križovatka Ulíc Moyzesova a Cirbusovej
15. Sabinov križovatka Ulíc Nezabudova a Severná
16. Sabinov Ul. Severná, na začiatku lokality Telek
17. Sabinov Ul. Severná, na konci lokality Telek
18. Sabinov križovatka Ulíc Levočská a K Poľnému mlynu,obmena Hliník
19. Sabinov Ul. Štúrova, pri trati
20. Sabinov Ul. Komenského, medzi záhradkami
21. Orkucany Ul. Prídavkova, pri bývalom komíne - obmena s Višňovou pri ČOV
22. Orkucany Ul. Kvetná, Hliník
23. Orkucany Ul. Višňová, pri ČOV – obmena s Prídavkovou, pri bývalom komíne
24. Orkucany Ul. Jarková, zberný biodvor na konáre
25. Orkucany Ul. Mudroňova – obmena s Ul. 17. novembra,pri kaplnke

Chceme požiadať obyvateľov, aby orezané konáre ukladali na stanovištia vedľa kontajnerov. Tieto budú naložené autom s mechanickou rukou a následne odvezené na zhodnotenie. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na zbernom dvore na Ul. Hollého č. 35 v Sabinove, kde je umiestnený a označený kontajner na tento odpad.

Informačný seminiár
 

Informačný seminiár

vložené: 15.01.2019

Pozývame vás na informačný seminár k výzvam zameraným na:

 • Výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Seminár sa uskutoční 22. januára o 9.30 hod. na Úrade PSK. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. januára prostredníctvom online formulára: odkazu