Pozvánky z regiónu

Najnovšie pozvánky na akcie

23.3. – TVORIVÉ DIELNE
 

23.3. – TVORIVÉ DIELNE

vložené: 13.03.2019

Okresná organizácia Únie žien Sabinov uskutoční v čajovni Pavučina  Lipany tvorivé dielne   pre  svoje členky i pre širokú verejnosť v rámci okresu. Cieľom tohto podujatia je ukázať výrobu rôznych techník pri zdobení kraslíc, ozdôb a rôznych doplnkov na skrášlenie  našich príbytkov.  K podujatiu budú zverejnené ...

29.3. – NÁŠ UČITEĽ, NÁŠ UČITEĽ
 

29.3. – NÁŠ UČITEĽ, NÁŠ UČITEĽ

vložené: 13.03.2019

Opäť jeden ďalší zo školských dní... Jeden deň v roku chceme venovať aj vám, učitelia...Uvedomujeme si, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná. Tento deň nám dáva príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí sa nás snažia vychovávať a vzdelávať. Chceme vám ...

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

vložené: 13.03.2019

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020 v ZŠ na Ul. Komenského aj v ZŠ na Ul. 17. novembra bude prebiehať v dňoch 8. – 9. 4. 2019 od 13.30 h do 16.30 h v priestoroch základných škôl.

Na zápis je potrebné doniesť vlastný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Deň otvorených dverí - ZŠ ul. Komenského
 

Deň otvorených dverí - ZŠ ul. Komenského

vložené: 13.03.2019

Predškoláci, školáci a rodičia. Pozývame Vás na DOD ZŠ ul. Komenského dňa 28.3.2019 od 8:30h do 12:30h a potom od 15:30h do 17:00h.

Zasadnutie MsZ
 

Zasadnutie MsZ

vložené: 13.03.2019

Dňa 21. marca 2019 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční vo veľkej zasadačke zasadnutie Mestského zastupiteľstva s týmto programom:

01. Otvorenie
02. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
03. Správa o výsledkoch kontrol
04. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
05. Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018
06. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019
07. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
08. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka
09. Návrh na zmenu členov stálych komisii Mestského zastupiteľstva v Sabinove
10. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove
11. Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta
12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove
13. Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných CVČ
14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta
15. Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov a diskusia
18. Záver

Prílohy k bodom programu na stránke mesta Sabinov.sk

16.3.  – TATRY – ZELENÉ PLESO
 

16.3. – TATRY – ZELENÉ PLESO

vložené: 04.03.2019

Prechádzka končiacou sa zimou na chatu pri Zelenom plese, ktorá dá bodku za zimnou sezónou. Kontakt: Jozef Sobota, 0917 887 778.

31.1. SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV - Beseda
 

31.1. SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV - Beseda

vložené: 08.01.2019 Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva v besede s Lenkou Šingovskou. Mladá autorka zábavným spôsobom zmapovala prírodné a historické bohatstvo Slovenska  v knihách Prázdniny s deduškom 1 – 2, a predstaví ich žiakom ZŠ na spoločnej besede v Mestskej galérii v Lipanoch. ...
Farský ples 2019
 

Farský ples 2019

vložené: 07.01.2019

Pozývame na ďalší ročník Farského plesu v nových priestoroch MsKS Sabinov už 23. februára 2019.

Farský ples 2019
 

Farský ples 2019

vložené: 07.01.2019

Pozývame na ďalší ročník Farského plesu v nových priestoroch MsKS Sabinov už 23. februára 2019.

20. 1. NEMÝ SVEDOK
 

20. 1. NEMÝ SVEDOK

vložené: 07.01.2019 Divadelné predstavenie na motívy drámy J. G. Tajovského rieši otázky partnerských vzťahov slovenskej dediny, ktoré majú aktuálny nádych aj v dnešnej spoločnosti. Vzájomná dôvera a nevera prinášajú ťažké rozhodnutia... Predpredaj vstupeniek v cene 2 € ponúka oddelenie kultúry a športu. Mestská ...